Regulamin

Ogólne Warunki Umowy ("Warunki")

(a) są włączane i stanowią istotne warunki każdej umowy o świadczenie usług, propozycji i oferty (każda z nich jest "Umową o Świadczenie Usług") zawartej przez Websitters Sp. z O. O., VAT PL8992915384 Aleksandra Hercena nr 10 50-453 Wrocław, prowadzącą działalność jako Websitters ("my", "nas", "nasz"), i jej klienta ("Klient" lub "ty"); (b) stosują się do wszystkich usług świadczonych Klientowi przez Websitters (łącznie "Usługi"). Wszelkie wielkie litery niezdefiniowane tutaj mają znaczenie przypisane w odpowiedniej Umowie o Świadczenie Usług. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między tymi Warunkami a Umową o Świadczenie Usług, warunki Umowy o Świadczenie Usług mają pierwszeństwo. Niektóre z tych Warunków, gdzie jest to wyraźnie zaznaczone, dotyczą tylko niektórych typów Usług.

ZAKRES USŁUG

Websitters wykonuje Usługi opisane w odpowiednim Cytacie ("Usługi") zgodnie z warunkami takiej Umowy o Świadczenie Usług. Czasami zakres Usług w Umowie o Świadczenie Usług musi się zmienić. W takim przypadku strony będą negocjować w dobrej wierze zmianę zamówienia. Jeżeli nie zostanie to inaczej ustalone lub określone w odpowiedniej Umowie o Świadczenie Usług lub odpowiednim zmienionym zamówieniu, Klient ma siedem (7) dni od otrzymania proponowanej zmiany zamówienia na jej zaakceptowanie. Nowe zmienione zamówienie będzie wymagane, jeżeli nie zostanie zaakceptowane w tym czasie. Żadna zmiana zamówienia nie będzie wiążąca dla żadnej ze stron, chyba że zostanie zaakceptowana przez Klienta.

TYPY USŁUG

Websitters oferuje wiele różnych typów usług, w tym tworzenie stron internetowych, zarządzanie hostingiem stron internetowych i aplikacji, konsultacje dotyczące optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, konsultacje marketingowe, konsultacje dotyczące generowania leadów, konsultacje dotyczące marketingu płatnego za kliknięcie, konsultacje dotyczące marketingu w mediach społecznościowych, konsultacje analityczne i copywriting.

ZARZĄDZANIE HOSTINGIEM

Websitters pełni rolę pośrednika i zarządza relacją między stroną internetową Klienta a firmą hostingową (taką jak Pagely, WP Engine, Amazon, czy Rackspace, tylko jako przykład). Usługi podlegają zarówno tym Warunkom, Polityce Akceptowalnego Użytkowania Websitters ( "Polityka", jak zmieniona od czasu do czasu, dostępna na https://webli.pl/legal/acceptable-use-policies/ i włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie), jak i warunkom odpowiedniego dostawcy hostingu. Klient rozumie, że prędkość przepustowości może się różnić i że (chyba że wyraźnie przewidziano inaczej w odpowiedniej Umowie o Świadczenie Usług) Websitters nie jest odpowiedzialny za sieci lub obiekty osób trzecich, które mogą być niezbędne do hostingu strony.

UMOWA O POZIOMIE ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH(SLA)

Websitters, jego dostawcy usług i podwykonawcy podejmują komercyjnie uzasadnione środki, aby chronić strony internetowe i e-mail Klienta przed nieplanowanymi przerwami. Niemniej jednak, czasami zdarzają się nieplanowane przerwy w dostępie do usług, które nie stanowią naruszenia przez Websitters postanowień Umowy o Świadczenie Usług. Klient może jednak otrzymać zwrot kosztów na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Zwrot równy bieżącej opłacie Websitters za jeden miesiąc usługi hostingowej zostanie przyznany na pisemne żądanie Klienta złożone w ciągu trzydziestu (30) dni od przerwy w dostępie do usługi, gdy dojdzie do nieplanowanej przerwy, jak potwierdzi Websitters lub jego dostawcy lub podwykonawcy, trwającej dłużej niż trzydzieści (30) minut. Klient może otrzymać tylko jeden zwrot w danym miesiącu kalendarzowym, nawet jeżeli dojdzie do kilku nieplanowanych przerw w dostępie do usługi. Klient nie otrzyma zwrotu za przerwę w dostępie do usługi trwającą trzydzieści (30) minut lub mniej. Zwrotu nie zostanie przyznany za planowane przerwy w dostępie do usługi zaplanowane przez Websitters lub dostawców usług hostingowych Websitters. Przyznanie zwrotu przez Websitters jest jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Klienta za nieplanowane przerwy w dostępie do usługi i związane z tym niewywiązanie się Websitters lub jego dostawców lub podwykonawców z obowiązku świadczenia współdzielonych usług hostingowych.

USŁUGI OŚWIADCZY TRZECICH

Klient potwierdza, że Websitters korzysta z usług wielu dostawców zewnętrznych ("Dostawcy Zewnętrzni") w celu świadczenia dodatkowych usług Klientowi w związku z hostingiem stron internetowych. Klient potwierdza i zgadza się, że korzystanie z usług Dostawców Zewnętrznych jest regulowane przez warunki i zasady takich Dostawców Zewnętrznych. Klient dodatkowo rozumie i potwierdza, że jeżeli jakakolwiek Usługa Cykliczna z Websitters zostanie anulowana, Klient może nie być w stanie przenieść usług od osób trzecich bez zawarcia odrębnej umowy z Dostawcą(ami) Zewnętrznym(i), i/lub wprowadzenia znaczących zmian w projekcie strony internetowej Klienta, aby umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie.

OPŁATY ZA USŁUGI

Opłaty za Usługi będą określone w odpowiedniej Umowie o Świadczenie Usług i będą wystawiane i płatne w PLN.

Dokonać płatności można poprzez procesor płatności Przelewy24 a stronie https://webli.pl/zamowienie

OPŁATY CYKLICZNE

Chyba że w odpowiedniej Umowie o Świadczenie Usług określono inaczej: (a) Opłaty cykliczne są płatne w dniu wystawienia faktury; (b) opłaty za opłaty cykliczne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie według wyłącznego uznania Websitters, po dziesięciu (10) dniach wcześniejszego powiadomienia Klienta e-mailem; (c) faktury będą wysyłane drogą elektroniczną; (d) Klient ma trzydzieści (30) dni na złożenie sprzeciwu wobec jakiejkolwiek faktury, po czym faktura zostanie uznana za poprawną.

AUTORYZACJA PŁATNOŚCI

Jeżeli Klient poda dane bankowe lub dane karty kredytowej na stronie z płatnościami Websitters na stronie https://billing.webli.pl, Klient upoważnia Websitters do obciążania podanych kont wszystkimi kwotami należnymi Websitters. Jeżeli Websitters nie jest w stanie z jakiegoś powodu zrealizować płatności za pomocą karty kredytowej Klienta, Websitters powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną, a Klient ma trzydzieści (30) dni na podanie metody płatności przed anulowaniem Usług.

OPŁATY ZA PRZETWARZANIE PŁATNOŚCI

Websitters nałoży opłatę w wysokości trzech procent (3%) na transakcje kartą kredytową. Płatności Klienta dokonane czekiem lub przelewem elektronicznym (ACH) nie będą podlegać opłacie dodatkowej.

NIEWYSTARCZAJĄCE FUNDUSZE I NIEWYPEŁNIONE PŁATNOŚCI

Klient jest zobowiązany do zapłaty Opłaty za Zwrot Płatności w wysokości trzydziestu pięciu dolarów ($35.00) za każdy czek lub płatność EFT zwrócony przez instytucję bankową Klienta. Klient może być zobowiązany do płacenia za przyszłe usługi za pomocą środków certyfikowanych.

ZWROTY I REKLAMACJE

Opłaty za usługi mogą być zwracane tylko w przypadku anulowania w okresie zwrotu określonym w Umowie o świadczenie usług. Klienci zamieszkujący UE i Wielką Brytanię mają czternaście (14) dni od przyjęcia Umowy o świadczenie usług. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres mailowy support@webli.pl. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

PODATKI

Klient pokrywa wszelkie stosowne podatki od sprzedaży, użytkowania, brutto, akcyzowe, dostępu, wartości dodanej i inne lokalne, stanowe i federalne opłaty lub podatki nałożone na dostarczanie lub korzystanie z Usług.

OPÓŹNIONE PŁATNOŚCI

Płatności niewpływające w ciągu trzydziestu (30) dni od terminu płatności na fakturze uważane są za opóźnione i naliczane są odsetki od terminu płatności według stopy procentowej półtora procenta (1,5%) na miesiąc lub maksymalnej prawnie dozwolonej stawki, zależnie od tego, która jest niższa.

SPRZĘT

Jeśli Klient potrzebuje dodatkowego sprzętu, w tym, ale nie ograniczając się do, monitorów, komputerów, oprogramowania lub innych urządzeń, do korzystania z Usług, Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za nabycie i utrzymanie takiego sprzętu.

ODSPRZEDAŻ USŁUGI

Klient nie może odsprzedawać żadnej części Usług żadnej innej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Websitters, która może być przyznana lub odmówiona według wyłącznej dyskrecji Websitters.

PRAWA DO PRODUKTU PRACY

"Produkt pracy" oznacza wszystkie oryginalne kreacje przygotowane przez Websitters dla Klienta w związku z Usługami. Po pełnym i ostatecznym zapłaceniu za usługi świadczone na mocy Umowy o świadczenie usług, Websitters przekazuje Klientowi wszystkie prawa, tytuły i interesy w Produktach Pracy wyprodukowanych dla Klienta na mocy takiej Umowy o świadczenie usług.

ELEMENTY

"Elementy" oznaczają (a) technologię Websitters i istniejącą własność intelektualną na dzień wejścia w życie stosownej Umowy o świadczenie usług, w tym bez ograniczeń jej narzędzia do tworzenia stron internetowych, projekty, algorytmy, oprogramowanie (w formie źródłowej i obiektowej), projekty interfejsu użytkownika, architektura, skrypty, obiekty,